ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2559

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2559

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
ชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของทุเรียนเทศ โดยการใช้ระบบ BBCH-scale. 
จักรพงศ์  จิระแพทย์ ทัศนีย์  ขาวเนียม  สมปอง  เตชะโต  ระวี  เจียรวิภาปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M04/87-92, 2559.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์

การใช้กรดอินทรีย์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีก. . 
อัจฉรา  นิยมเดชา. 2559.ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2559วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

       

                        

Close