Review paper

Review Paper

Review Paper 2559


อัจฉรา นิยมเดชา. 2559. การใช้กรดอินทรีย์ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มก่อโรค (ซัลโมเนลล่า) ในทางเดินอาหารของสัตว์ปีกวารสารเกษตรปีที่  32 ฉบับที่ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน้า 139-149. 
การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์
โรครากขาวของยางพารา และการป้องกันจำกัด
วิตามินและแร่ธาตุต่อบทบาทการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรคสำหรับสัตว์
การจัดการดินกรดโดยใช้ปุนและอินทรียวัตถุ

       

 

Close