งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล


ชื่องานวิจัยชื่อผู้วิจัยประเภทรางวัล
1. ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pH ในทางเดินอาหารไก่เนื้อ
ประเภทผลงานใช้ประโยชน์ ระดับดีเด่น
2. ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb) ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่ 
ประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ระดับดี

       

 

Close