งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ


ชื่องานวิจัยชื่อผู้วิจัย
ผลของการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทา ต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่
อาจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา
ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารไก่เนื้อ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออาจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา
การใช้ปุ๋นอินทรีย์จากทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอนอาจารย์ศิราณี  วงศ์กระจ่าง
ผลของปูนขาวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในดินกรดอาจารย์ศิราณี  วงศ์กระจ่าง
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารป่นและอาหารอัดเม็ดในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่ไก่อาจารย์เปลื้อง บุญแก้ว
งานวิจัยพรรณไม้พื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาสผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  แก้วฉาย
พรรณไม้ป่าพรุในงานภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา  แก้วฉาย
การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  คามา
ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pH ในทางเดินอาหารของไก่เนื้ออาจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา

       

 

Close