บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2556

บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2556 

            

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ

 

ชื่อบทความวิชาการเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารที่พิมพ์
โรครากขาวของยางพาราและการป้องกันกำจัดสายทอง แก้วฉายพค.-สค. 56มนร./ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : โอกาสและความท้าทายอัจฉรา  นิยมเดชาวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
เมทาบอลิซึมและคุณประโยชน์ของแคโรทีนอยด์ในการเพิ่มความเข้มสีไข่แดงอัจฉรา  นิยมเดชาวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
การใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรอัจฉรา  นิยมเดชาวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองไทยอัจฉรา  นิยมเดชาวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่เปลื้อง บุญแก้ววารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
การรวบรวมคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จของต้นลูกใต้ใบอัจฉรา  นิยมเดชาวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
คุณค่าของปุ๋ยหมักในการเกษตรศิราณี  วงศ์กระจ่างวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
การจัดการดินทรายจัด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรศิราณี  วงศ์กระจ่างวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556
การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหารกนกวรรณ  สุขขจรวงษ์วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556

       

 

Close