บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2555

บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2555 

            

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ

 

ชื่อบทความวิชาการเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารที่พิมพ์
การใช้ไตรโคเตอร์มาใช้ในการควบคุมโรคพืชสายทอง แก้วฉายกย.-ธค. 55มนร./ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

       

 

Close