ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2558

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2558

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน เพื่อการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันศิราณี  วงศ์กระจ่างมค-มีค 58วารสาร มนร.ฉบับ 1 ปี 2558TCI Q1
ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออัจฉรา  นิยมเดชาเมย-มิย 58วารสาร มนร. ปีที่ 7 ฉบับ 2. 101-112. TCI Q1
ผลของการเติมกากน้ำตาลต่อคุณภาพและการย่อยได้ของข้าวฟ่างหวานหมักนิรันดร หนักแดงเมย-มิย 58วารสาร มนร.ฉบับ 2 ปี 2558TCI Q1
ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยระยะเล็กเปลื้อง บุญแก้ว พ.ค-ส.ค 58วารสาร มนร. ปีที่ 7 ฉบับ 2 .113-118TCI Q1
ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เนื้อ ต่อคุณภาพซากของไก่เนื้ออัจฉรา  นิยมเดชา ก.ย-ธ.ค 58วารสาร มนร. ปีที่ 7 ฉบับ 3 หน้า 107-114 TCI Q1
ผลของการเสริมขมิ้นชันผง (Curcuma longa Linn.) ในอาหารต่อคุณภาพซาก และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ. อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล  คงเสน3-6 กพ. 58 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 131รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
Effect of Fresh Semen Dilution Rates of Dang Cock (Thai Native Chicken) on Percentage of Fertile Egg in Commercial Layers.M. Khongsen, A. Niyomdecha and P. Boongaew.23-25 Feb 2015KHON KAEN AGR.J. 43 SUPPL.2. 212-215.TCI Q1
Effect of Frequency of Semen Collection in Dang Cocks and Betong Cocks (Thai Native Chicken). M. Khongsen, A. Niyomdecha, P. Boongaew, S. Trimanee and V. Komsong. 2015.23-25 Feb 2015KHON KAEN AGR.J. 43 SUPPL.2. 216-219.TCI Q1
ผลของการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองในช่วงเจริญเติบโตเปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคง คงเสนพ.ค-ส.ค 58วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชการระดับชาติ
ผลของการเสริมใบมันสำปะหลังในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ออัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว  และมงคง คงเสนพ.ค-ส.ค 58วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชการระดับชาติ
Vitrification of Thai native cattle oocytles: effects of ethylene glycol concentrations exposure time, linoleic acid albumin and cholesterol-loaded methyl-B-cyclodextrinJakkhaphan2015CryoLetters 36(3), 165-173.ISI
Pretreatment of in vitro matured bovine oocytes with docetaxel before vitrification: Effects on cytoskeleton integrity and developmental ability after warningJakkhaphan17/7/2015CryoLettersISI
ผลของการเสริมกากชาเขียวในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดอนุมูลอิสระในเนื้ออกของไก่เนื้อ. อัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว  และมงคล คงเสน5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 72-79รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
การเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงและคุณภาพซาก.เปลื้อง บุญแก้ว อัจฉรา นิยมเดชา และมงคล คงเสน5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 87-95รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ผลของเวลาในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดต่ออัตราการผสมติดในไก่เบตงมงคล คงเสน สุนีย์ ตรีมณี อัจฉรา นิยมเดชา และเปลื้อง บุญแก้ว5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 103-107รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ผลของอัตราการเจือจางน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิไก่เบตงมงคล คงเสน อัจฉรา นิยมเดชา เปลื้อง บุญแก้ว  สุนีย์ ตรีมณี และแทน รังเสาร์5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 108-112รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
การศึกษาปริมาณของไตรโคเดอร์มารูปแบบผงในการควบคุมโรครากขาวของยางพาราสายทอง  แก้วฉาย และปัทมา มัยดิง5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 80-86รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองพันธุ์อเมริกันบัญชา รัตนีทู และศิราณี วงศ์กระจ่าง5 ส.ค 58รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 5 สิงหาคม 2558. หน้า 120-124รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมกระดังงาทวี บุญภิรมย์ก.ย-ธ.ค 58วารสาร มนร. ปีที่ 7 ฉบับ 3 หน้า 115-120TCI Q1
2558. ผลของการเสริมขมิ้นชันผง (Curcuma longa Linn.)  ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และการลดอนุมูลอิสระในเนื้ออกของไก่เนื้อ. อัจฉรา นิยมเดชา มงคล  คงเสน  และเปลื้อง  บุญแก้ว.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 ต.ค 2558รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

       

                        icon pdf   Download

Close