ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2557

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
การใช้น้ำคั้นจากเมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดาต่อการกำจัดพยาธิตัวกลมในแพะ อัจฉรา นิยมเดชามค-เม.ย 57วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยรายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และค่า pH ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ อัจฉรา นิยมเดชามค-เม.ย 57วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยรายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะนิรันดร หนักแดงมค-เม.ย 57วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยรายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
คุณภาพและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคู นิรันดร หนักแดงมค-เม.ย 57วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยรายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวมนทนา รุจิระศักดิ์มค-เม.ย 57วารสาร มนร.TCI Q1
การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้ำหมักรกหมูและน้ำส้มควันไม้มนทนา รุจิระศักดิ์28 มีค 57วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษTCI
ผลของปูนขาวและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของข้าวดพดที่ปลูกในดินกรด (ชุดดินคอหงส์)ศิราณี วงศ์กระจ่าง21-27 พ.ค 57ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9TCI
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดในชุดดินบ้านทอนศิราณี วงศ์กระจ่าง21-27 พ.ค 57ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9TCI
ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับต่างๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในกระแสเลือดแพะนิรันดร หนักแดง21-27 พ.ค 57ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9TCI
การเสริมเยื่อในสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองเปลื้อง บุญแก้ว21-27 พ.ค 57ประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9TCI
การมีส่วนร่วมของข้าราชการโครงการการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชายแดนของประเทศไทยสายทอง แก้วฉาย26-28 มี.ค 57ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
Ovarian follicular dynamics and hormones throuhout the estrous cycle in Thai native (Bos indicus) heifersJakkhaphan Chasombat2557Animal Sci. J.ISI
สารสกัดจากมะรุมด้วยน้ำต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริกสายทอง แก้วฉาย14 ส.ค 57ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลของการเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอาหารต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของไก่ไข่. อัจฉรา นิยมเดชาก.ค-ธ.ค 2557วารสารการเกษตรราชภัฎ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ก.ค.). 56-62TCI Q2
Participation of househols to peaceful community development on the philosophy of sufficiency economy in southern border provincesสายทอง แก้วฉายธ.ค.2557
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วิตามินและแร่ธาตุ ต่อบทบาทการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรคสำหรับสัตว์อัจฉรา นิยมเดชามค-เม.ย 57วารสาร มนร. ปักษ์ มค.-มี.ค 57TCI Q1
การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์เปลื้อง บุญแก้วมค-เม.ย 57วารสาร มนร. ปักษ์ มค.-มี.ค 57TCI Q1
การจัดการดินกรดโดยใช้ปูนและอินทรียวัตถุศิราณี วงศ์กระจ่างมค-เม.ย 57วารสาร มนร. ปักษ์ มค.-มี.ค 57TCI Q1
การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงาและคุณสมบัติการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์สายทอง แก้วฉายก.ค-ธ.ค 2557วารสาร มนร. ปักษ์ ก.ค-ธ.ค 57TCI Q1

                         icon pdf      Download 

 

Close