ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2556

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2556 

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
ประเมินผลการดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีจังหวัดนราธิวาสสายทอง แก้วฉายวารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556TCI
โครงการวิจัยประเมอนผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2555 พื้นที่จังหวัดนราธิวาสทวี บุญภิรมย์วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556วารสาร มนร.ฉบับพิเศษ 2556TCI
คุณลักษณะของ Ruminal ของอาหารข้นที่มีระดับฝักจามจุรีต่างกันโดยใช้เทคนิค gas productionซารีนา สือแม56Agriculture Sci.TCI
ผลของการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทา ต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาและคุณภาพไข่อัจฉรา  นิยมเดชา19-ส.ค.-56การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”TCI
ผลการเสริมลูกใต้ใบในน้ำดื่ม ต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่เนื้ออัจฉรา  นิยมเดชา19-ส.ค.-56การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”TCI
ผลของปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยยูเรียต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ไต้หวันในชุดดินระแงะปริญญา คามา19-ส.ค.-56การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”TCI
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอนศิราณี วงศ์กระจ่าง19-ส.ค.-56การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”TCI
ผลของปูนขาวต่อการเจริญเติบโตและผลิตถั่วลิสงที่ปลูกในดินกรดศิราณี วงศ์กระจ่าง19-ส.ค.-56การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 “รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย”TCI
การใช้น้ำหมักใส่หอยเชอร์รี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวมนทนา รุจิระศักดิ์วารสาร มนร. ฉบับพิเศษ 56วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์TCI
การศึกษาพันธุ์ไม้ป่าพรุในงานภูมทัศน์ เจษฏา แก้วฉาย5-6 ธ.ค 56ประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ
Effects of different levels of Rain Tree (Samanea saman) Pods in Meal Concentrate on In Vitro fermentation by a Gas Production TechniqueSareena Semae1-ส.ค.-56Kasetsart J. Scopus
ผลของการเติมกากน้ำตาลต่อคุณภาพและการย่อยได้ของข้าวฟ่างหวานหมักนิรันดร หนักแดงพ.ค.-ส.ค.วารสาร มนร.ฉบับ 2 ปี 2558TCI

       

 

Close