ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2555

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2555 

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรายวิชาปัญหาพอเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์จักรพงศ์ จิระแพทย์3 กย-ธ.ค 55วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์TCI
ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กนก เชาวภาษี3 กย-ธ.ค 55วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์TCI
ผลของสารสกัดจากมะรุมด้วยน้ำในการควบคุมการเจริญเติบโตของ Colletotrichum spp.สาเหตุแอนแทรคโนสของกล้วยไม้สายทอง  แก้วฉาย7-8 สิงหาคม 2555การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1TCI
ศึกษาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวหอมกระดังงาสายทอง  แก้วฉาย7-8 สิงหาคม 2555การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1TCI
ศึกษาการเจริญเติบโตของปอคิวบาที่ปลูกทางภาคใต้ในช่วงฤดูร้อนจักรพงศ์ จิระแพทย์7-8 สิงหาคม 2555การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1TCI
Superstimulation of follicular growth in Thai native heifer by single administration of Follicle stimulating hormone dissolves in polyvinylpyrrolidoneJakkhaphan Chasombat/Nov./2012Journal of  reproductive and developmentSJR
Problem with technical term learning of plant pathologySaithong Kaewchai19-20 November 2012Lifelong learning International conference 2012รายงานสืบเนื่องจากการ    ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  Internaional Proceeding   and Presentation 0.25 

       

 

Close