ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2554

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปีการศึกษา 2554 

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู
จักรพงศ์ จิระแพทย์ ธนกฤต ใจดี และสุดารัตน์ พูลเทพ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 13(2): 386-399

       

 

Close