ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ 2564

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ปี พ.ศ. 2564

            

ตีพิมพ์งานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

 

ชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความเดือน-ปีที่พิมพ์ชื่อวารสารตีพิมพ์ฐานข้อมูล
 อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนต่อการเจริญ เติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู  จักรพงศ์ จิระแพทย์ ธนกฤต  ใจดี และสุดารัตน์ พูลเทพ2564 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 13(2): 386-399Click
 ผลของรังสีแกมมาต่อความงอกของเมล็ด ความรอดชีวิตของต้นกล้า และลักษณะทางสัณฐานของเทียนบ้าน นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ และราฮีมา วาแมดีซา2564 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 13(2): 363-376Click
 การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อเติมในอาหารสูตร MS เพื่อเพาะเลี้ยงฟิโลเดนดรอน "รวยทรัพย์" ในสภาพปลอดเชื้อ ราฮีมา วาแมดีซา บักเร็น อาลี นุร์ซานีซา เจะดาโอะ และศุภณัฏฐ์กาญจนวัฒนาวงศ์2564 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 13(2): 377-387Click

       

                        

Close