ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ปรัชญาหลักสูตร

 


"มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านเกษตรศาสตร์  ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลาย เป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีลักษณะของความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และมลายู
สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ได้ตลอดชีวิต "


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย                         :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

               ภาษาอังกฤษ                  :         Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ภาษาไทย                         :         ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                                                                  ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

               ภาษาอังกฤษ                  :         ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Agriculture)

                                                                  ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Agriculture)

วิชาเอก

              1. พืชศาสตร์  (Plant Science)

              2. สัตวศาสตร์  (Animal Science)                                                   

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


              - จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  142  หน่วยกิต

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLOs)

          1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ

          2. มีความรอบรู้ด้านการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

          3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร

          4. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

          5. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559

 

 -  รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการเกษตร

2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

3. นักวิชาการสัตวบาล

4. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

5. ครู อาจารย์

6. เจ้าของกิจการด้านการผลิตสัตว์ การผลิตพืช การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การสุขาภิบาลสัตว์ การผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

7. การวิจัย การวิเคราะห์ และการกำหนดมาตรฐานทางการเกษตร

8. ธุรกิจค้าขายสินค้าเกี่ยวข้องกับการเกษตร

 

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ

3. สถาบัน 3 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษาดูงาน

4. กิจกรรมพิกุลเกมส์ (กีฬาสีมหาวิทยาลัย)

5. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร

6. กิจกรรมค่ายต่างประเทศ

7. กิจกรรมร่วมกับสังคม

8. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานต่างประเทศ

9. ฝึกสหกิจต่างประเทศ

10. การบ่มเพาะให้เป็น young smart farmer

ทุนการศึกษา

1. ทุนจากเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ

2. ทุนเกษตรเรียนดี 2 ทุน/ปี

3. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

4. หอพักนักศึกษา

5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย                         :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

               ภาษาอังกฤษ                  :         Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ภาษาไทย                         :         ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                                                                  ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

               ภาษาอังกฤษ                  :         ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Agriculture)

                                                                  ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Agriculture)

วิชาเอก

              1. พืชศาสตร์  (Plant Science)

              2. สัตวศาสตร์  (Animal Science)                                                   

              3. ประมง (Fisheries)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


              - จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 - 142 หน่วยกิต

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLOs)

 

          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 จะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

          1. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม

          2. มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญทักษะการปฏิบัติงานด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง

          3. มีทักษะการคิด การวางแผน และการเรียนรู้ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

          4. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. มีทักษะการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ หรือประมง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้

 

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

 

 -  รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

 

แผนการเรียน

1. พืชศาสตร์  (Plant Science)

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2

          - แผนการเรียน  ชั้นปีที่ 3

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนฝึกงาน

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา

2. สัตวศาสตร์  (Animal Science)   

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2

          - แผนการเรียน  ชั้นปีที่ 3

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนฝึกงาน

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา

3. ประมง  (Fisheries)

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 1

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 2

          - แผนการเรียน  ชั้นปีที่ 3

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนฝึกงาน

          - แผนการเรียน ชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการเกษตร

2. นักวิชาการสัตวบาล

3. นักวิชาการประมง

4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

5. นักวิทยาศาสตร์การเกษตร

6. วิทยากรทางการเกษตร

7. นักวิจัย

8. เกษตรอัจริยะ

9. ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในภาคการเกษตรทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมระหว่างเรียน

1. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ

3. สถาบัน 3 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษาดูงาน

4. กิจกรรมพิกุลเกมส์ (กีฬาสีมหาวิทยาลัย)

5. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร

6. กิจกรรมค่ายต่างประเทศ

7. กิจกรรมร่วมกับสังคม

8. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานต่างประเทศ

9. ฝึกสหกิจต่างประเทศ

10. การบ่มเพาะให้เป็น young smart farmer

ทุนการศึกษา

1. ทุนจากเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ

2. ทุนเกษตรเรียนดี 2 ทุน/ปี

3. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)

4. หอพักนักศึกษา

5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

Close