งานบุคลากร

งานบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ.ใหม่
(กพอ.บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553)

ตำแหน่งประเภท วิชาการ

   bullet icon  ศาสตราจารย์

   bullet icon  รองศาสตราจารย์

   bullet icon  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   bullet icon  อาจารย์

ตำแหน่งประเภท บริหาร

   bullet icon  การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแห่งประเภทผู้บริหาร 

   bullet icon  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

   bullet icon  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

   

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

   bullet icon  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

  

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

   bullet icon  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  นักวิชาการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  นักวิชาการเกษตร ( เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

   bullet icon  หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ พ.ศ.2561

   bullet icon หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงาน พ.ศ.2561

   bullet icon  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   bullet icon ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

   bullet icon  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

   bullet icon ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

   bullet icon การระบุสาขาวิชาในแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 

   bullet icon ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2564

   088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close