งานฟาร์ม

งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

jakkaphan pi
ผศ.ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล
ผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

nirandorn n                                                                                jakkrapong ji
ผศ.นิรันดร  หนักแดง
หัวหน้างานฟาร์มสัตวศาสตร์
    อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์
หัวหน้างานฟาร์มพืชศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

1.  ฐานการเรียนรู้ผลิตโค

2.  ฐานการเรียนรู้ผลิตแพะ-แกะ

3.  ฐานการเรียนรู้ผลิตม้า             

4.  ฐานการเรียนรู้ผลิตไก่ไข่-ไก่เนื้อ

5.  ฐานการเรียนรู้ผลิตเป็ด

6.  ฐานสุขภาพสัตว์และควบคุมโรค

7. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

8. ฐานการผลิตปูทะเล

9. ฐานการผลิตสัตว์น้ำจืด

10. ฐานการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร

11. ศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

12. ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์

13. ฐานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

14. ฐานการผลิตนกกระทา


1.  ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ย

2.  ฐานการเรียนรู้การผลิตข้าว

3.  ฐานการรเียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมันและยางพารา

4.  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

5.  ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ผล

6. ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชไร่

7.  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชสวน

8.  ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ด

9.  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตโคกเขือ

10.  ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักและการปลูกพืชในโรงเรือน เขตสำนักงานอธิการบดี

11.  ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปลูกเลี้ยง

12.  ฐานการผลิตพลังงานทดแทนจากภาคการเกษตร

13.  ฐานการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตภัณฑ์

14.  งานการค้าและผลผลิต

15.  งานหมู่บ้านนักศึกษา

16.  งานธุรการงานฟาร์ม

Close