สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

prakywan
นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

     1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน

     2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน 

เอกสารสัญญาจ้าง    

     1. ขั้นตอนการตรวจสัญญาต่างๆ ของบุคลากร

     2. ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง

     3. สัญญาว่าจ้างลูกจ้าง ม.นราธิวาสฯ

     4. สัญญาว่าจ้างลูกจ้างโครงการ ม.นราธิวาสฯ

     5. สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)

     6. สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 4 ปี) 

เอกสารการลาศึกษาต่อ

     - ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

               1. ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ

               2. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภายในประเทศ   

               3. แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ  

               4. แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ   

               5. แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย    

               6. แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)  

               7. แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)  

               8. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ

     -  ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

               1. ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  

               2. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ    

               3. แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

               4. แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

               5.  แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย

               6.  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)

               7.  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

               8. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

prakywan
นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

arunee.s
นางสาวอรุณี  ศรีชัย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

oom1
นางสาวสุรัตนา  เทพแข
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบัญชี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

nifareesa j                    angkana r
อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
 นางสาวอังคณา  ศรีรักษ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


duangrutai ch                    areepen
นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
 นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


          งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม  และประสานงานในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะเกษตศาสตร์ 

icon blue cir  ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ Click!!

 


elham w                    taufique                    nusaneesa
อาจารย์ น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
 อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
 อาจารย์นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ
ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

chanon                                                                                sukanor
นายชานนท์  อนันตเสนา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
 นายวรการณ์  ขวัญแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
 นายซูการ์นอ  มูซอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

 

 

taufique                                                                                chanon
อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด
ผู้รับผิดชอบงานยานพานะ
 นายสรรฤทธิ์  จู้ฮกหลี้
ผู้รับผิดชอบงานยานพานะ
 นายชานนท์  อนันตเสนา
ผู้รับผิดชอบงานยานพานะ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

pranee.t                    nifareesa j                    taufique elham w
นางสาวปราณี  ทองเกิด
ผู้รับผิดชอบงานงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
  อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
 อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
                    อาจารย์ น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

prakywan                    arunee.s                    oom1
นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
 นางสาวอรุณี  ศรีชัย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
 นางสาวสุรัตนา  เทพแข
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารและสำนักงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

prakywan
นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบธุรการสำนักงานคณบดี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Close