ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและแผน

kanok cha                    panida p                    ampornpan
อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน
 อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน
 อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


pimonrat ha
นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

duangrutai ch
นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


          งานสารสนเทศ มีหน้าที่ ควบคุมการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ดูแลวางแผนและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย แนะนำให้คำปรึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร ตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ดูแล ปรับปรุงและสำรองข้อมูลเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์


 

 

 

kanok cha                    panida p                    ampornpan
อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายนโยบายและแผน 
 อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายนโยบายและแผน
 อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

duangrutai ch                    pimonrat ha
นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
 นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

kanok cha                    pimonrat ha
อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี
ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

kanok cha                    pimonrat ha
อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี
ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ และอัตรากำลัง
 นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ และอัตรากำลัง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

kanok cha                    pimonrat ha
อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

panida p                    duangrutai ch                    pimonrat ha
อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบงานประเมินคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 นางสาวพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

panida p                    oom1
อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร
 นางสาวสุรัตนา  เทพแข
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

pimonrat ha
นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Close