ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

nusaneesa                    jakkrapong ji                    nifareesa j
อาจารย์นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

athita j                    areepen
นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

sulaiman                    pleung
อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
 อาจารย์เปลื้อง  บุญแก้ว
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

athita j                    oom1                    areepen
นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
 นางสาวสุรัตนา  เทพแข
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
 นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

nifareesa j                    athita j
อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


jakkrapong ji                    nifareesa j santat s
อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์
ผู้รับผิดชอบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
                    อาจารย์ ดร.สัญทัศน์  สินจรูญศักดิ์
ผู้รับผิดชอบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

pleung                    natpatcharakarn taufique
อาจารย์เปลื้อง  บุญแก้ว
ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 อาจารย์ ดร.ณัฐพัชรากานต์ แก้วพลอย
ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                    อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด
ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

areepen                    athita j
นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

sarena se                    nusaneesa                    sulaiman nifareesa j pleung jakkrapong ji
ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  อาจารย์นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                     อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                    อาจารย์เปลื้อง  บุญแก้ว
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                    อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

areepen                    athita j
นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

athita j
นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Close