ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

thanaset t                    narathid                    sulaiman
อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม
 อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม
 อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

jintana k
นางจินตนา  ทองน้อย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

natpatcharakarn                    pattarawadee                    narathid elham w
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย
ผู้รับผิดชอบงานงานบริการวิชาการ
  ผศ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน 
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
 อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
                    อาจารย์ น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ
ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

nirandorn na
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  หนักแดง
ผู้รับผิดชอบคลินิกเทคโนโลยี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

nirandorn na                    thanaset t                    narathid sulaiman pattarawadee
ผศ.นิรันดร  หนักแดง
ผู้รับผิดชอบงานงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                    อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                    ผศ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

jintana k
นางจินตนา  ทองน้อย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

jintana k
นางจินตนา  ทองน้อย
เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Close