ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

nifareesa j                    raheema 1
อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        - มคอ.3  รายวิชา การจัดการของเสียจาการเลี้ยงสัตว์


 

 

 

 

narathid                    nifareesa j                    raheema 1
อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง
ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
  อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ 
ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
  ผศ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

thanaset t                    panida p
อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง
ผู้รับผิดชอบงานวารสาร
  อาจารย์ ดร.ภณิดา  เภาประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบงานวารสาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


          วารสารเกษตรกัลยา เป็นวารสารทางวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีการพิจารณากลั่นกรองบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนรับพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วารสารเกษตรกัลยาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น  ทั้งนี้ต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น 

icon blue cir  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://www.kkjournal.org/

 

 

 

pattarawadee                    teerakan p
ผศ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล
  นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

pleung                    teerakan p
อาจารย์เปลื้อง  บุญแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
  นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

taufique                    pimonrat ha
อาจารย์ตาวฟิก  หะยีหมัด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
  นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

roselawatee                    pattarawadee                    ampornpan taufique nusaneesa sulaiman
อาจารย์ ดร.โรสลาวาตี  โตะแอ
ผู้รับผิดชอบงานงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
  ผศ.ดรภัทราวดี  ศรีมีเทียน
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
  อ.อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
                    อ.ตาวฟิก  หะยีหมัด
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
                    อ.นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ
                    อ.ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

teerakan p                    athita j                    rusma d
นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
 นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
 นางสาวรุสมา  ดอเลาะ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ
ฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

roselawatee                    sulaiman
อาจารย์ ดร.โรสลาวาตี  โตะแอ
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและรับนักศึกษา
  อาจารย์ ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู 
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและรับนักศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

areepen teerakan p                    athita j                    rusma d
นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานแนะแนว
และรับนักศึกษา
                    นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงานแนะแนว
และรับนักศึกษา
 นางสาวอธิตา  จันทราช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
และรับนักศึกษา
 นางสาวรุสมา  ดอเลาะ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
และรับนักศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ampornpan                    santat s
อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย
ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการและฐานฝึกปฏิบัติ
 อาจารย์ ดร.สัญทัศน์  สินจรูญศักดิ์
ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการและฐานฝึกปฏิบัติ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

duangrutai ch
นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


          งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานทั้งทางด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดระยะเวลาให้บริการ

icon blue cir  ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Click! 

 

teerakan p
นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Close