แผนคณะเกษตรศาสตร์

แผนคณะเกษตรศาสตร์

bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  icon new
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bullet icon removebg  แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  bullet icon removebgรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  icon new

  bullet icon removebgรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  bullet icon removebgรายงานผลการเบิกจ่ายจากยอดประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำไตรมาส 4) เดือนกันยายน

  bullet icon removebgรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  bullet icon removebgรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

          ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          ผลผลิต  :  โครงการยะระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

  bullet icon removebgรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Close