ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
25
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
201721
    - ลาศึกษาต่อ5050
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ19   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน1302101
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม60042
รวมทั้งสิ้น4417915
3

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
16815
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์01910
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม1717
25
UPDATE : 4 สิงหาคม 2566
Close