ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
26
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
211731
    - ลาศึกษาต่อ5050
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ21   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน1502121
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม60042
รวมทั้งสิ้น471710
17
3

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
16815
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์02911
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม1817
26
UPDATE : 21 มีนาคม 2566
Close