ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
26
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
221561
    - ลาศึกษาต่อ4040
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ22   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน1402102
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม80053
รวมทั้งสิ้น481512
16
5

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
17715
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์04711
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม11114
26
UPDATE : 14 กันยายน 2565
Close