ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2566

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
25
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
211731
    - ลาศึกษาต่อ4040
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ18   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน120291
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม60042
รวมทั้งสิ้น4317914
3

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
16815
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์01910
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม1717
25
UPDATE : 12 มีนาคม 2567
Close