ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

1. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548

2. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548

3. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณะ พ.ศ. 2548

4. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

5. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง)

7. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2549

8. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ. 2550

9. ระเบียบ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

10. ระเบียบ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550

11. ระเบียบ ว่าด้วย ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551

12. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึก และอาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2551

13. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัยสถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552

14. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง)

15. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุม และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553

16. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

17. ระเบียบ ว่าด้วย หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553

18. ระเบียบ ว่าด้วย คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. 2553

19. ระเบียบ ว่าด้วย ผู้บริหารกิตติคุณ พ.ศ. 2555

20. ระเบียบ ว่าด้วย บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555

21. ระเบียบ ว่าด้วย ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2556

22. ระเบียบ ว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556

23. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2556

24. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2556

25. ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากรเพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557

26. ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2557

27. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัยสถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

28. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุมและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

29. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.2557

30. ระเบียบ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ. 2557

31. ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558

32. ระเบียบ ว่าด้วย การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560

33. ระเบียบ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

34. ระเบียบ ว่าด้วย เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560

35. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ.2560

36. ระเบียบ ว่าด้วย อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

37. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560

38. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก พ.ศ. 2561

39. ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน และวิธีการลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2561

40. ระเบียบ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประชุม และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2548

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2548

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2548

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  พ.ศ. 2548

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย   ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2548

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย   การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2549

12. ข้อบังคับ ว่าด้วย   องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   พ.ศ. 2549

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย   ธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2549

14. ข้อบังคับ ว่าด้วย   การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550

15. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550

16. ข้อบังคับ ว่าด้วย   คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น พ.ศ. 2550

17. ข้อบังคับ ว่าด้วย   การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

18. ข้อบังคับ ว่าด้วย   การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2550

19. ข้อบังคับว่าด้วย   การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

20. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551

21. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551

22. ข้อบังคับ ว่าด้วย  จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

23. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2551

24. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551

25. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

26. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

27. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

28. ข้อบังคับ ว่าด้วย   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

29. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554

30. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

31. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

32. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555

33. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555

34. ข้อบังคับ ว่าด้วย  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

35. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

36. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2555

37. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

38. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

39. ข้อบังคับ ว่าด้วย   คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556

40. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557

41. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557

42. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2557

43. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

44. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2557

45. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

46. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

47. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

48. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การได้เงินเดือนประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

49. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ พ.ศ. 2558

50. ข้อบังคับ ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

51. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

52. ข้อบังคับ ว่าด้วย  กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558

53. ข้อบังคับ ว่าด้วย  คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558

54. ข้อบังคับ ว่าด้วย  คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558

55. ข้อบังคับ ว่าด้วย  คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. 2558

56. ข้อบังคับ ว่าด้วย  ภาระงานทางวิชาการของผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.2559

57. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. 2559

58. ข้อบังคับ ว่าด้วย  ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2560

59. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561

60. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561

61. ข้อบังคับ ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

62. ข้อบังคับ ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

63. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การเปลี่ยนสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561

64. ข้อบังคับ ว่าด้วย  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

65. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

66. ข้อบังคับ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

67. ข้อบังคับ ว่าด้วย  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2562

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2565  icon new

2.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   icon new

3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  icon new

4. ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรือง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันของเสียหายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
5. ประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรือง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันของเสียหายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
6. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
7. ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ภาระงานเชิงปริมาณขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประเภทผู้บริหารและอาจารย์ 
8. เรื่อง การกำหนดประเภทการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ อัตราและเงื่อนไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9. เรื่อง มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการ

 

1. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยคุณสมบัติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเป็นสมาชิกสภาการสัควบาลและการสิ้นสมาชิกสภาพ พ.ศ.2566

2. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสภาการสัตวบาล พ.ศ.2566

3. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และรายได้อื่น พ.ศ.2566

4. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยการรับรองปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลตามหลักสูตรก่อนพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้บังคับ พ.ศ.2566

5. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภาการสัตวบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.2566

6. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาการสัตวบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.2566

7. ข้อบังคับสภาการสัตวบาล ว่าด้วยการรับรองสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง พ.ศ.2566


 

Close