คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

 

jakkhaphan dean4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล

ประธานกรรมการ


surasak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

prasert p

นายประเสริฐ  เผือกสม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

raheema

อาจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

กรรมการ

 

sarena se

ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม

กรรมการ

 

nirandorn na

อาจารย์นิรันดร  หนักแดง

กรรมการ

 

kanok ch

อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี

กรรมการ

 

jakkrapong ji

อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์

กรรมการ

 

thanaset

อาจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง

กรรมการ

 

pattarawadee

อาจารย์ ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

กรรมการ

 

pranee.t

นางสาวปราณี  ทองเกิด

กรรมการและเลขานุการ

 

duangrutai ch

นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 


Close