คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

 

jakkhaphan dean4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล

ประธานกรรมการ


surasak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณเทอดศักดิ์  รัญจวน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

raheema

ผศ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

กรรมการ

 

sarena se

ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม

กรรมการ

 

nirandorn na

ผศ.ดร.นิรันดร  หนักแดง

กรรมการ

 

kanok ch

อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี

กรรมการ

 

saithong

ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย

กรรมการ

 

thanaset

ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง

กรรมการ

 

nifareesa

อาจารย์ ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

กรรมการ

 

roselawatee

อาจารย์ ดร.โรสลาวาตี  โตะแอ

กรรมการ

 


นางสุภาพิศ  บุญภิรมย์

กรรมการและเลขานุการ

 

surattana

นางสาวสุรัตนา  เทพแข

ผู้ช่วยเลขานุการ

 


Close