บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงาน)

บุคลากรสายสนับสนุน

 

arunee.s


นางสาวอรุณี  ศรีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

duangrutai 67


นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

pimonrat 65


นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

teerakan 65


นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

นักวิชาการการศึกษา

 

athita 65


นางสาวอธิตา  จันทราช

นักวิชาการการศึกษา

angkana 65


นางสาวอังคณา  ศรีรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

 

surattana 65


นางสาวสุรัตนา  เทพแข

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

rusma 65


นางสาวรุสมา  ดอเลาะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 


surachet

 

นายสุรเชษฐ์  พุฒิไพโรจน์

นักวิชาการเกษตร

 

kesorn 65

 

นางเกษร  เขียวคง

แม่บ้าน

 

Close