บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงาน)

บุคลากรสายสนับสนุน

 

arunee.s

นางสาวอรุณี  ศรีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

duangrutai 65

นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

pimonrat 65

นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

teerakan 65

นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

นักวิชาการการศึกษา

 

athita 65

นางสาวอธิตา  จันทราช

นักวิชาการการศึกษา

angkana 65

นางสาวอังคณา  ศรีรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

 

surattana 65

นางสาวสุรัตนา  เทพแข

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

areepen 65

นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง

นักวิชาการการศึกษา

rusma 65

นางสาวรุสมา  ดอเลาะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 

 

 surachet

นายสุรเชษฐ์  พุฒิไพโรจน์

นักวิชาการเกษตร

 นายฮาฟีซูล  สาเมาะ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

kesorn 65

นางเกษร  เขียวคง

แม่บ้าน

 

Close