คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

raheema

อาจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

nirandorn na

ผศ.นิรันดร  หนักแดง

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

sarena se

ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

kanok ch

อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี

รองคณบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน

pranee.t

นางสาวปราณี  ทองเกิด

รักษาการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Close