คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

raheema

ผศ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

nirandorn na

ผศ.ดร.นิรันดร  หนักแดง

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

sarena se

ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

kanok ch

อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี

รองคณบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน

pranee.t

นางสาวปราณี  ทองเกิด

รักษาการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Close