คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

raheema


ผศ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

nirandorn na


ผศ.ดร.นิรันดร  หนักแดง

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

sarena se


ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการkanok ch


อาจารย์ ดร.กนก  เชาวภาษี

รองคณบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน


 supapis

 

นางสุภาพิศ  บุญภิรมย์

รักษาการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Close