ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ปรัชญา

 

 

“รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม”

 

อัตลักษณ์

 

 

เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

เอกลักษณ์

 

 

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  นำสังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม

 

วิสัยทัศน์

 

 

“คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำด้านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 2564”

 

พันธกิจ

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์  จึงได้กำหนดพันธกิจ 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบของการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.  ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

3.  บริการวิชาการและวิชาชีพ

4.  ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

5.  การบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0

3.  บริการวิชาการวิชาชีพด้านการเกษตร ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

Close