ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ปรัชญา

 

 

“มุ่งมั่นผลิตกำลังคนด้านการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการ ทักษะ และเทคโนโลยี มุ่งมั่นศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่สู่การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

อัตลักษณ์

 

 

เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา "Wisdom of Seeds"

 

เอกลักษณ์

 

 

"ต้นกล้าทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

 

วิสัยทัศน์

 

 

“ผู้นำด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

พันธกิจ

 

 

1.  ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

3.  บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน

4.  ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

5.  การบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

3.  การบริการวิชาการวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

5.  พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

Close