อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวคณะ/ข่าวทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคณะ/ข่าวทั่วไป

bullet iconประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 

bullet iconขอเชิญสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017)"

bullet iconขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017" ทาง www.thailandtecshow.com 

bullet iconเรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา

bullet iconโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

bullet iconขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal 

bullet iconโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 

bullet iconรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562

bullet iconปฏิทินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562

bullet iconคำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562

bullet iconประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

bullet iconประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

bullet iconโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 12

bullet iconขอเชิญ เข้าร่วมค่ายยุวเกษตร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   60 ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

bullet iconโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 11

bullet iconโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 10

bullet iconขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ ME Thai Contest 2017 

bullet iconการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC: THai Massive Open Online Courses)

bullet iconข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  

bullet iconแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ

bullet iconข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 

bullet iconประชาสัมพันธ์โครงการ DRIC ENGLISH ON CAMPUS Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

bullet iconโครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวคิด "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน"

Close