อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนวิจัย

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563

bullet iconการเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ 2560 

bullet iconประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560  

bullet iconโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2560   

bullet iconทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2560

bullet iconศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub)

bullet iconแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2560 

bullet iconทุนการศึกษา Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) or Developing Countries Partnership program on Scholarship 

bullet iconทุน Scholarship for international students จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม

bullet iconทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย

bullet iconสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) ประจำปี 2560

bullet iconประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 

bullet iconขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

bullet iconขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

bullet iconขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 

bullet iconขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 

bullet iconขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560

bullet iconขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th  PSU Education Conference "Instructional Design for Autonomous Learners" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

bullet iconขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งบทความวิชาการ เพื่อร่วมนำเสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

bullet iconขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วม การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคมระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ การพัฒนาสังคมและชุมชน/การบริหารจัดการองค์กร

bullet iconขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality : Ethics, proposals and publications for successful scientists) 

bullet iconขอเรียนเชิญส่งบทความงานวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

bullet iconขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2559

bullet iconเรื่อง สัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลไปเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร Times Higher Education โดยบริษัท FDI Spotlight 

Close