คณะเกษตรศาสตร์
  • Princess of Naradhiwas University

    Faculty of Agriculture

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio icon new

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระ 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66  รอบที่4/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ  

bullet icon removebg ประกาศการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ    

bullet icon removebg กำหนดการขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ปฏิทินการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566    

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบ quota ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษาและปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2566  ระดับปริญญาตรี  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS66 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566  

 bullet icon removebgประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว (ออนไลน์) ประเภทการรับโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี และกำหนดการสอบสัมภาณ์ รอบโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 

 bullet icon removebgกำหนดการวันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และนักศึกษาตกค้าง ลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ผ่านระบบ PNUCM ระหว่างวันที่  7 - 13 พฤศจิกายน 2565   

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio      

bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS65 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2565     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ    

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 65 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565    

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับแบบรับตรงอิสระ     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ประเภทการรับ Admission     

 bullet icon removebgประกาศ  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)    

 

 

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เรื่อง  รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับชำนาญการ     icon new

bullet iconที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5   

bullet iconประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)   

bullet iconสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัคร การประกวดคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เราจะผ่านวิกฤตโควิด ได้อย่างไร" 

bullet iconงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านโซเชียลมีเดีย

bullet iconคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 11/2564 เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

bullet iconคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

         อ่านข่าวทั้งหมด >>

bullet iconโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.

bullet iconศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

bullet iconมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร

bullet iconมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม "R-STAT" รุ่นที่ 1

bullet iconคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

bullet iconระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"

bullet iconระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน   bullet iconทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 

bullet iconมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ American Corners ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดงาน Virtual Info Session เกี่ยวกับทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) และ Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ขึ้นในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 15.00 – 16.00 น. 

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

bullet iconสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarshtps and Educational Exchanges for Development (SEED) Project

bullet iconสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship ประจำปีการศึกษา 2563/2564  และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เรื่อง เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านข่าวทั้งหมด>>


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
bullet icon removebgประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
bullet icon removebgประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bullet icon removebgประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
bullet icon removebgประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
bullet icon removebgประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรณีเข้าระบบ EGP]
bullet icon removebgประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562  กรณีไม่เข้าระบบ EGP]
bullet icon removebgประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีพิเศษ 
bullet icon removebgประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน (แก้ไข)   
bullet icon removebgประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

bullet iconรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2564  
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

 

 

 


สกู๊ปข่าว - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าช่วยประชาชน นักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานกระทบจาก COVID-19

 


LINE คณะเกษตรศาสตร์

qrcode agri

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

คณะเกษตรศาสตร์

qrcode newweb

Close