คณะเกษตรศาสตร์
  • Princess of Naradhiwas University

    Faculty of Agriculture

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักึกาาใหม่ รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2  ประจำปีการศึกษา 2567 

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ประเภทรับตรงอิสระ 2 

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4/2 ประเภทรับตรงอิสระ 2

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2567

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภทการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2567

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67 ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ

bullet icon removebgระกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ   

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567       

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission      

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทการรับนักศึกษาแบบ Quota  ประจำปีการศึกษา 2567     

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS67 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567   

bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  

 bullet icon removebgประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 

bullet icon removebgประกาศ เรื่อ  ง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio   

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2 รับตรงอิสระ 

bullet icon removebg ประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS66  รอบที่4/2 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566  

 

 

 

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เรื่อง  รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับชำนาญการ     icon new

bullet iconที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5   

bullet iconประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)   

bullet iconสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัคร การประกวดคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เราจะผ่านวิกฤตโควิด ได้อย่างไร" 

bullet iconงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านโซเชียลมีเดีย

bullet iconคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 11/2564 เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

bullet iconคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

         อ่านข่าวทั้งหมด >>

bullet iconโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.

bullet iconศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

bullet iconมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร

bullet iconมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม "R-STAT" รุ่นที่ 1

bullet iconคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

bullet iconระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"

bullet iconระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน   bullet iconทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 

bullet iconมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ American Corners ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดงาน Virtual Info Session เกี่ยวกับทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) และ Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ขึ้นในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 15.00 – 16.00 น. 

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

bullet iconสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarshtps and Educational Exchanges for Development (SEED) Project

bullet iconสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship ประจำปีการศึกษา 2563/2564  และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เรื่อง เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านข่าวทั้งหมด>>


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

 bullet icon removebgประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
bullet icon removebg
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
 bullet icon removebgประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
 bullet icon removebgรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 bullet icon removebgประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 bullet icon removebgประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 bullet icon removebgประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
 bullet icon removebgประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรณีเข้าระบบ EGP]
 bullet icon removebgประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562  กรณีไม่เข้าระบบ EGP]
 bullet icon removebgประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีพิเศษ 
 bullet icon removebgระกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน (แก้ไข)   
 bullet icon removebgประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
bullet iconแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
bullet iconรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2565 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2564  
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

 

 

 


สกู๊ปข่าว - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าช่วยประชาชน นักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานกระทบจาก COVID-19

 


LINE คณะเกษตรศาสตร์

qrcode agri

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

คณะเกษตรศาสตร์

qrcode newweb

Close