อาจารย์ผู้สอน

กลุ่มพืชศาสตร์

1. ผศ.ทวี    บุญภิรมย์

2. ดร.สายทอง   แก้วฉาย

3. ผศ.มนทนา    รุจิระศักดิ์

4. ผศ.เจษฎา   แก้วฉาย

5. อาจารย์นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ

6. อาจารย์ศิราณี   วงศ์กระจ่าง

7. อาจารย์ชินีกาญจน์   อ้องหว่าง 

8. อาจารย์นุลอัฟฎา  สาและ

9. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง

10. อาจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา


กลุ่มสัตวศาสตร์

1. ดร.จักรพันธ์   พิชญพิพัฒน์กุล

2. ดร.ซารีนา  สือแม

3. อาจารย์กนกวรรณ   สุขขจรวงษ์

4. อาจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา

5. อาจารย์วัฒนา   เต็มดี

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com