escort manavgat manavgat escort seks hikaye sex hikaye sex porno en iyi canlı bahis siteleri etlik escort ankara escort Mecidiyeköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Şişli Escort Beylikdüzü Escort
şişli escort şirinevler escort
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
ค่าเรียนและค่าธรรมเนียม

 

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินรายได้)

 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาในต่างประเทศ  
 2. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
 3. ครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน  
 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและทบทวนแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. โครงการสวนอนุรักษ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. โครงการค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการนโยบายมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 1. โครงการภูมิทัศน์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. โครงการฝึกสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิราเอล รุ่นที่ 3  
 3. โครงการภูมิทัศน์สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 4. โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าป้าย รพ. กัลยานิวัฒนาการุณย์ และปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ภายใน มนร.
 5. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอินทผลัมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ชายแดนใต้  
 6. โครงการดอกไม้บานใน มนร.
 7. โครงการทำหมันสุนัขเพื่อลดประชากรในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 8. โครงการประกวดแพะ เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (Q-Net)
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ คณะเกษตรศาสตร์

 1. กิจกรรมพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน
 2. กิจกรรมการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวเหนียวดำไร่ในพื้นที่พรุบาเจาะ
 3. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อโคขุน
 4. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร
 5. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตปาล์มน้ำมันและยางพารา
 6. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 7. กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า
 8. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการปลูกไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ดินทรายด้วยระบบน้ำหยด
 9. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อตลาดสุขภาพ
 10. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smartfarm
 11. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคดนโลยีด้านการเลี้ยงแพะแกะ
 12. กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 13. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 14. กิจกรรมเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
 15. กิจกรรมศึกษาการปลูกอินทผลัมทานผลสดในพื้นที่ดินทรายของจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1
 16. กิจกรรมสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์

โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. โครงการการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรโท-เอก
 3. โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 4. โครงการจัดการความรู้ (KM)  
 5. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล่งฝึกปฏิบัติ 
 6. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 7. โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ
 9. โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
 10. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 11. โครงการพิกุลเกมส์
 12. โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
 13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 14. โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

โครงการบริการวิชาการ

 1. โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
 2. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 4. โครงการการสร้าางมูลค่าเพิ่มจากรังไหมเหลือใช้และน้ำผึ้งชันโรง
 5. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 6. โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดในระบบ smart fertigation ควบคุมผ่านมือถือ
 7. โครงการบริการวิชาการปลูกหญ้าเนเปียอิสราเอลด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่ดินทรายเพื่อเป็นอาหารสัตว์
 8. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์เบื้องต้นและการใช้ยาในสัตว์ปศุสัตว์
 10. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

รับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ งานประกวดไกพื้นเมืองไทยสวยงาม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 "ชิงถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" ณ ลานจอดรถ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา 086-327-3769  สมัครผ่านระบบ Click!!!


Subcategories


 โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 


 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์