ค่าใช้จ่ายแต่ละภาคการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

  •  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) โดยประมาณ 9,000 บาท

-           สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 


ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  •  ระดับปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 140 บาท

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์