รายชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

รวมจำนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

1

 

หลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

                   ภาษาไทย                    :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
                                                                สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                   ภาษาอังกฤษ                :         Bachelor of Science Program in Agriculture

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ และกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

แผนการเรียน 

กลุ่มวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
พืชศาสตร์ ดูรายละเอียด Click  ดูรายละเอียด
Click
ดูรายละเอียด
Click
ดูรายละเอียด
 Click
สัตวศาสตร์ ดูรายละเอียด Click  ดูรายละเอียด Click  ดูรายละเอียด Click  ดูรายละเอียด Click 

 

          ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา                                                                                           

 

                      Click ดูภาพใหญ่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ ในหน้าที่นักวิชาการเกษตร นักวิจัย กรมวิชาการการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อาจารย์สอนในสถานศึกษา นักวิจัยและพัฒนา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2. สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น นักวิชาการ นักส่งเสริม พนักงานขายในหน่วยงานเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านผลิตอาหารสัตว์ การผลิตสัตว์ ผลิตสินค้าทางการเกษตร การสุขาภิบาลสัตว์ การผลิตพืช การผลิตสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร การขาย การวิจัย การวิเคราะห์ และการกำหนดมาตรฐานทางการเกษตร

กิจกรรมระหว่างเรียน

  1. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
  2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน
  3. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ทัศนศึกษาดูงาน
  4. กิจกรรมพิกุลเกมส์ (กีฬาสีมหาวิทยาลัย)
  5. กิจกรรมค่ายยุวเกษตร
  6. กิจกรรมค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
  7. อื่น ๆ

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์