หลักสูตรการศึกษา

 

รายละเอียดหลักสูตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์