hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ระดับคณะ

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2562   

รายการหลักฐาน CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้

C.1 การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา

 

C.2 การได้งานทำของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

 

C.3 คุณภาพบัณฑิต

 

C.4 ผลงานผู้เรียน

 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์

 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

 

C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ

8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำคณะ

 

8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ

 

C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ

 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

 

S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์

 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2561   

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2560   

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2559   

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
        ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558
       

องค์ประกอบที่ รายละเอียด
C.1 การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา   
C.2 การได้งานทำของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย       
C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร       
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
         C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจำคณะ        
         C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ
C.10 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา          
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ        
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม                  
S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์      
S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CUPT QA ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)

 

   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557        

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ที่
1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
  1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
3 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม   พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
  5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์