การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562 

 

รายการหลักฐาน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้
1 สกอ.1.1
2

AUN QA 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

2

AUN QA 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Program Specification)

2 AUN QA 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programmed Structure and Content)
2

AUN QA 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)

2

AUN QA 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

2

AUN QA 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

2

AUN QA 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

2

AUN QA 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)

2

AUN QA 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)

2

AUN QA 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)

2

AUN QA 11 ผลผลิต (Output)

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561

 

    การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2560

       

    การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

     ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2559 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
             ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2558
        

องค์ประกอบที่ รายละเอียด
AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN - QA criterion ข้อกำหนดของหลักสูตร (Program Specification)
AUN - QA criterion โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programmed Structure and Content)
AUN - QA criterion วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
AUN - QA criterion 5  การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
AUN - QA criterion คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN - QA criterion คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN - QA criterion 8  คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
AUN - QA criterion สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
AUN - QA criterion 10  การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
AUN - QA criterion 11  ผลผลิต (Output)

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ ASEAN University Network- Quality Assurance (AUN-QA) version 3.0 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (Desktop Assessment) ประจำปีการศึกษา 2558

 

       การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

ประจำปีการศึกษา 2557        

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ที่
1 1.1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3 3.1 การรับนักศึกษา
  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
  4.2 คุณภาพอาจารย์
  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  5.3 การประเมินผู้เรียน
  5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์