เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                                                                        

         นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์                                 นางสาวอรุณี ศรีชัย  

                     งานสารบรรณ                                             นักวิชาการเงินและบัญชี

            

                                            

            นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์                                    นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           นักวิชาการศึกษา

                                   

                                            

              นางสาวอธิตา  จันทราช                                       นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ

                 นักวิชาการศึกษา                                                    นักวิชาการพัสดุ

 

                                          

                 นางจินตนา  ทองน้อย                                   นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

                   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                                          

              นางสาวสุรัตนา  เทพแข                                      นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง

              นักวิชาการเงินและบัญชี                                              นักวิชาการศึกษา

           

                นางสาวรุสมา  ดอเลาะ

                เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร


***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2563

           

       

      

 
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์