เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                                                                          

         นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์                       นางสาวอรุณี ศรีชัย  

                     งานสารบรรณ                                        นักวิชาการเงิน

                                                    

            นางสาวธีรกานต์   ผิวแก้ว                         นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์                                    

        เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล                     เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน                         

                                             

             นางสาวอธิตา  จันทราช                            นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ                                         

        เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา                               เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

                                             

          นางสาวจินตนา  คงสุวรรณ                            นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

              เจ้าหน้าที่บุคลากร                                       เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 

           

                                              

                                                               

           นางสาวสุรัตนา  เทพแข                                    นายวัชระ  เจียมสวัสดิ์

               เจ้าหน้าที่บัญชี                                             เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com