เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                                                                        

         นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์                                 นางสาวอรุณี ศรีชัย  

                     งานสารบรรณ                                             นักวิชาการเงินและบัญชี

            

                                            

            นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์                                    นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

                เจ้าหน้าที่สารสนเทศ                                     เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

                                   

                                            

              นางสาวอธิตา  จันทราช                                       นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ

           เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา                                              เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

                                          

                 นางจินตนา  ทองน้อย                                   นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

                   เจ้าหน้าที่บุคลากร                                       เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

 

                                          

              นางสาวสุรัตนา  เทพแข                                      นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง

                   เจ้าหน้าที่บัญชี                                             เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา


***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนตุลาคม  2561 

           

       

      

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์