เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                                                                        

         นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์                                 นางสาวอรุณี ศรีชัย  

                     งานสารบรรณ                                             นักวิชาการเงินและบัญชี

            

                                            

            นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์                                    นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

                นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                           นักวิชาการศึกษา

                                   

                                            

              นางสาวอธิตา  จันทราช                                       นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ

                 นักวิชาการศึกษา                                                    นักวิชาการพัสดุ

 

                                          

                 นางจินตนา  ทองน้อย                                   นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

                   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                                          

              นางสาวสุรัตนา  เทพแข                                      นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง

              นักวิชาการเงินและบัญชี                                              นักวิชาการศึกษา

           

                นางสาวรุสมา  ดอเลาะ

                เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร


***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมีนาคม 2563

           

       

      

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์