เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์

                                                                                                                                                                                        

         นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์                       นางสาวอรุณี ศรีชัย  

                     งานสารบรรณ                                    นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                       

            นางสาวธีรกานต์   ผิวแก้ว                         นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์                                    

        เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล                     เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน                         

                                             

             นางสาวอธิตา  จันทราช                            นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ                                         

        เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา                               เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

                                                 

            นางจินตนา  ทองน้อย                                    นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

            เจ้าหน้าที่งานบุคลากร                                       เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  

                                                                                              

         างสาวสุรัตนา  เทพแข                                ายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง                                    

             เจ้าหน้าที่บัญชี                                        เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา                                       

 


***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม  2561 

           

       

      

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์