อาจารย์สายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

 

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

                          

       ผศ.ทวี  บุญภิรมย์              ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย               ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์
                                                          รองคณบดี                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                                                  ฝ่ายนโยบายและแผน                         
      

                          

       ศ.เจษฎา  แก้วฉาย            อ.นุร์ซานีซา   เจะดาโอะ              อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       อาจารย์                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

            

                                     

      ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง           อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง        อ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]            อาจารย์                                  อาจารย์                    

                 

       อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์           อ.ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู

               อาจารย์                                  อาจารย์                                                        

 

2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

                            

 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ       ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม                อ.กนกวรรณ  สุขขจรวงษ์ 

                 คณบดี                                รองคณบดี                                 อาจารย์
                                                     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

                          

      ผศ.อัจฉรา นิยมเดชา                 อ.วัฒนา  เต็มดี                        อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]           อาจารย์                                        อาจารย์

 

                                           

 อ.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย     อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง           อ.ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

             อาจารย์                                    อาจารย์                                      อาจารย์                                   

     

                           

      อ.อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย             อ.กนก  เชาวภาษี                    อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ

               อาจารย์                                    อาจารย์                                      อาจารย์

 

 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนธันวาคม 2562

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์