อาจารย์สายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

                          

       ผศ.ทวี  บุญภิรมย์              ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย               ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์
            คณบดี                                  รองคณบดี                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                                                      ฝ่ายวิชาการ                          
      

                         

       ศ.เจษฎา  แก้วฉาย        อาจารย์นุร์ซานีซา   เจะดาโอะ         ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      อาจารย์                                      อาจารย์ 

            

                                   

      ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง  อาจารย์ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง       ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง        

             อาจารย์                             อาจารย์                                    อาจารย์                    

      

   อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์     

               อาจารย์                                                                  

 

2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

                        

ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ           ดร.ซารีนา  สือแม         อาจารย์กนกวรรณ  สุขขจรวงษ์ 

        รองคณบดี                                รองคณบดี                                 อาจารย์
  ฝ่ายนโยบายและแผน                  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

                    

     ผศ.อัจฉรา นิยมเดชา           อาจารย์วัฒนา  เต็มดี                ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

           อาจารย์                                   อาจารย์                                   อาจารย์

 

                                           

 อ.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย   อจารย์ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง   อาจารย์นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ      

             อาจารย์                                  อาจารย์                                 อาจารย์                                   

     

     

 อาจารย์อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย   อาจารย์กนก  เชาวภาษี

               อาจารย์                               อาจารย์

  
 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2561

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์