อาจารย์สายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

 

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

                          

       ผศ.ทวี  บุญภิรมย์              ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์                ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                                                                         
      

                          

       ศ.เจษฎา  แก้วฉาย            อ.นุร์ซานีซา   เจะดาโอะ              อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       อาจารย์                                      อาจารย์

            

                                     

      ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง           อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง        อ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]    อาจารย์ [ลาศึกษาต่อ]                     อาจารย์                    

                 

       อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์           อ.ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู

               อาจารย์                                  อาจารย์                                                        

 

2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

                                 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ            ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม                 อ.นิรันดร  หนักแดง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์                           อาจารย์

                                              

                                          

     ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา                    อ.วัฒนา  เต็มดี                     อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]    อาจารย์ [ลาศึกษาต่อ]                          อาจารย์

                                     

อ.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย         อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง        อ.ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

                อาจารย์                                    อาจารย์                                     อาจารย์

                                   

  อ.อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย           อ.ดร.กนก  เชาวภาษี                อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ

             อาจารย์                                       อาจารย์                                      อาจารย์

  

     อ.ตาวฟิก  หะยีหมัด

          อาจารย์

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมีนาคม 2563

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์