tempobet giri

                        อาจารย์สายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

 

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

                          

       ผศ.ทวี  บุญภิรมย์              ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย               ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์                ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                                                                         
      

                          

       ศ.เจษฎา  แก้วฉาย            อ.นุร์ซานีซา   เจะดาโอะ              อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       อาจารย์                                      อาจารย์

            

                                     

      ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง           อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง        อ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]    อาจารย์ [ลาศึกษาต่อ]                     อาจารย์                    

                 

       อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์           อ.ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู

               อาจารย์                                  อาจารย์                                                        

 

2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

                                 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ            ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม                 อ.นิรันดร  หนักแดง

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์                           อาจารย์

                                              

                                          

     ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา                    อ.วัฒนา  เต็มดี                     อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ลาศึกษาต่อ]    อาจารย์ [ลาศึกษาต่อ]                          อาจารย์

                                     

อ.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย         อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง        อ.ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

                อาจารย์                                    อาจารย์                                     อาจารย์

                                   

  อ.อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย           อ.ดร.กนก  เชาวภาษี                อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ

             อาจารย์                                       อาจารย์                                      อาจารย์

  

     อ.ตาวฟิก  หะยีหมัด

          อาจารย์

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2563

 
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

izmir eskort kizlar

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์