อาจารย์สายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

 

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

                          

       ผศ.ทวี  บุญภิรมย์              ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย               ผศ.มนทนา  รุจิระศักดิ์
  รักษาราชการแทนคณบดี                   รองคณบดี                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                                                       ฝ่ายวิชาการ                          
      

                          

       ศ.เจษฎา  แก้วฉาย            อ.นุร์ซานีซา   เจะดาโอะ            อ.ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       อาจารย์                                        อาจารย์ 

            

                                     

      ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง           อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง     อ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง       

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       อาจารย์                                   อาจารย์                    

                 

       อ.จักรพงศ์  จิระแพทย์           อ.ดร.สุไลมาน  เจ๊ะอาบู

               อาจารย์                                  อาจารย์                                                        

 

2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

                            

 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุ       ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม                อ.กนกวรรณ  สุขขจรวงษ์ 

            รองคณบดี                                รองคณบดี                                 อาจารย์
     ฝ่ายนโยบายและแผน                 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

                          

      ผศ.อัจฉรา นิยมเดชา                 อ.วัฒนา  เต็มดี                        อ.ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        อาจารย์                                        อาจารย์

 

                                           

 อ.ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย     อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง           อ.ดร.นิฟารีซา  เจ๊ะเล๊าะ

             อาจารย์                                    อาจารย์                                      อาจารย์                                   

     

                                                            

      อ.อัมภรณ์พรรณ  พลาศัย             อ.กนก  เชาวภาษี                    อ.น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ

               อาจารย์                                    อาจารย์                                      อาจารย์

 

 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมิถุนายน 2562

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์