ชื่อไทย      :     นายทวี   บุญภิรมย์                                   

ชื่ออังกฤษ  :     Tawee  Boonpirom

ตำแหน่งทางวิชาการ   :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ ๘               

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :    คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. วุฒิปริญญา สาขา สถาบัน
๒๕๓๗ MS. Crop Science Central Luzon State University (Philippines)
๒๕๒๘ ปริญญาตรี พืชศาสตร์(พืชไร่) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
๒๕๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช
๒๕๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พืชกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช

ประวัติรับราชการทำงาน

วัน  เดือน  ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อาจารย์ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ อาจารย์ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ครู ค.ศ. ๒ คณะเกษตรศาสตร์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑             รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๒       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ –๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒       รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นราธิวาส  
๙  ตุลาคม ๒๕๕๒-ปัจจุบัน                 รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  :  พืชไร่

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

 1. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 2. กรรมการส่งเสริมการศึกษาชุมชนในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     

ผลงาน

 1. ผลงานวิจัย

       -  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จังหวัดกำแพงเพชร

       -  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ จังหวัดนราธิวาส

       -  ศึกษาการใช้มูลค้างคาวชุบโคนกล้าข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอม
          กระดังงา

 1. เอกสารวิชาการ

      -  คู่มือนักวิชาการเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

      -  คู่มือเกษตรกรเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

      -  เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการผลิตพืช หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 1. อบรมหลักสูตร Integrated Pest Management (IPM) ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
  ถึง ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ ประเทศอียิปต์

 2. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศไต้หวัน
  ระหว่างวันที่๒๕-๒๙พฤษภาคม ๒๕๔๙

 3. ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธรณรัฐประชาชนจีน
  ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 4. ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ Bagio Universityประเทศฟิลิปปินส์
  ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕

 5. ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเกษตร ณ Benquete State University
  ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง วันที่ ๓-๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

 6. ศึกษาดูงานด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ มหาวิทยาลัยซีดนีย์
  ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

 7. ศึกษาดูงานด้านการเกษตรประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 8. ศึกษาดูงานด้านวารสาร ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

 9. ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 10. ศึกษาดูงานด้านเกษตรศาสตร์ ณ Weihenstephan University of Applied Science
  (WeiUAS) ประเทศสมาพันธรัฐเยอรมัน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ          

     99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

     ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

     จังหวัดนราธิวาส 96000      

     โทรศัพท์ : 086-287-6905

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์