ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

                                                 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล

                                                          คณบดี

 

                               

ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อ.นิรันดร  หนักแดง   ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม    อ.ดร.กนก  เชาวภาษี     น.ส.ปราณี  ทองเกิด

    รองคณบดี                 รองคณบดี                 รองคณบดี                     รองคณบดี                   รก.หัวหน้า

   ฝ่ายวิชาการ                 ฝ่ายวิจัย             ฝ่ายพัฒนานักศึกษา       ฝ่ายนโยบายและแผน      สำนักงานคณบดี

                               และบริการวิชาการ 

 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมีนาคม 2563

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์