ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์

                                                         คณบดี

 

                                    

ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล  ดร.ซารีนา สือแม  น.ส.ปราณี  ทองเกิด

    รองคณบดี                        รองคณบดี                         รองคณบดี               รก.หัวหน้า

   ฝ่ายวิชาการ                ฝ่ายนโยบายและแผน         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา     สำนักงานคณบดี

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com