tempobet giri

                                 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

                                                 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล

                                                          คณบดี

 

                               

ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อ.นิรันดร  หนักแดง   ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม    อ.ดร.กนก  เชาวภาษี     น.ส.ปราณี  ทองเกิด

    รองคณบดี                 รองคณบดี                 รองคณบดี                     รองคณบดี                   รก.หัวหน้า

   ฝ่ายวิชาการ                 ฝ่ายวิจัย             ฝ่ายพัฒนานักศึกษา       ฝ่ายนโยบายและแผน      สำนักงานคณบดี

                               และบริการวิชาการ 

 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2563

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

izmir eskort kizlar

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์