ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์

                                                 

                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์

                                              รักษาราชการแทนคณบดี

 

                                       

ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล   ผศ.ดร.ซารีนา สือแม    น.ส.ปราณี  ทองเกิด

       รองคณบดี                         รองคณบดี                         รองคณบดี                รก.หัวหน้า

      ฝ่ายวิชาการ                  ฝ่ายนโยบายและแผน         ฝ่ายพัฒนานักศึกษา     สำนักงานคณบดี

 

***ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมิถุนายน 2562

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์