ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2561

                 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท และวุฒิ (หน่วย:คน)

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น
บุคลากรสายวิชาการ         23
  - อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 6 13 1 0 20
  - ลาศึกษาต่อ 0 3 0 0 3
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         27
  - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 0 2 8 2 12
  - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม 0 0 7 8 15
รวมทั้งสิ้น 6 18 16 10 50
***ลาศึกษาต่อ สายวิชาการ 3 ท่าน (1.อ.นิรันดร  หนักแดง 2.อ.เปลื้อง  บุญแก้ว 3.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา)

                     จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท (หน่วย:คน)

ประเภท ข้าราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว+รายวัน เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย รายวัน
สายวิชาการ 11 12 - - - 23
สายสนับสนุนวิชาการ 0 5 7 3 12 27

 


       จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วย:คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์ 1 11 5 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 5 1 6
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0
รวม 1 16 6 23

 

  1. คณะผู้บริหาร
  2. อาจารย์
  3. เจ้าหน้าที่

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์