hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
คณะผู้บริหาร/อาจารย์

 

            ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนตุลาคม 2563

                 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท และวุฒิ (หน่วย:คน)

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น
บุคลากรสายสอนและวิจัย         26
  - อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 11 10 1 0 22
  - ลาศึกษาต่อ 0 4 0 0 4
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         22
  - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 0 2 10 2 14
  - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม 0 0 5 3 8
รวมทั้งสิ้น 11 16 16 5 48
*ลาศึกษาต่อ สายสอนและวิจัย 4 ท่าน (1.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา 2.ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง 3.อ.วัฒนา  เต็มดี 4.อ.ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง)

                     จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท (หน่วย:คน)

ประเภท สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน
ข้าราช  การ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสำนักงาน ปฏิบัติงานฟาร์ม  
  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน พนักงาน  มหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน
จำนวน (คน) 10 16 7 6 1 4 - 4
14 8  
รวม 26 22  

 

       จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วย:คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์ 1 9 8 18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 5 3  8
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0
รวม 1 14 11 26
- รวมจำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) วุฒิปริญญาโท 2 ท่าน (1.อ.วัฒนา  เต็มดี 2.อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง) 
- รวมจำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท  2 ท่าน (1.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา 2.ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง )
 
 
  1. คณะผู้บริหาร
  2. อาจารย์
  3. เจ้าหน้าที่

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์