ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนธันวาคม 2561

                 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท และวุฒิ (หน่วย:คน)

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น
บุคลากรสายวิชาการ         25
  - อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 9 11 2 0 22
  - ลาศึกษาต่อ 0 3 0 0 3
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         24
  - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 0 2 9 2 13
  - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม 0 0 5 6 11
รวมทั้งสิ้น 9 16 16 8 49
***ลาศึกษาต่อ สายวิชาการ 3 ท่าน (1.อ.นิรันดร  หนักแดง 2.อ.เปลื้อง  บุญแก้ว 3.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา)

                     จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท (หน่วย:คน)

ประเภท ข้าราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว+รายวัน เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย รายวัน
สายวิชาการ 11 14 - - - 25
สายสนับสนุนวิชาการ 0 5 8 4 7 24

 


       จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วย:คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์ 2 9 7 18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 5 2 7
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0
รวม 2 14 9 25

 

  1. คณะผู้บริหาร
  2. อาจารย์
  3. เจ้าหน้าที่

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์