ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ เดือนมีนาคม 2563

                 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท และวุฒิ (หน่วย:คน)

ประเภทบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น
บุคลากรสายวิชาการ         25
  - อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 10 9 1 0 20
  - ลาศึกษาต่อ 0 5 0 0 5
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         24
  - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 0 2 8 2 12
  - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม 0 0 7 5 12
รวมทั้งสิ้น 10 16 16 7 49
*รวมลาศึกษาต่อ สายสอนและวิจัย 5 ท่าน (1.อ.เปลื้อง  บุญแก้ว 2.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา 3.ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง 4.อ.วัฒนา  เต็มดี 5.อ.ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง)

                     จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท (หน่วย:คน)

ประเภท สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน
ข้าราช  การ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานสำนักงาน ปฏิบัติงานฟาร์ม  
  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน พนักงาน  มหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน
จำนวน (คน) 10 15 5 6 1 4 1 7
12 12  
รวม 25 24  

 

       จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (หน่วย:คน)

ตำแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย์ 1 9 7 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 5 3  8
รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0
รวม 1 14 10 25
- รวมจำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) วุฒิปริญญาโท 3 ท่าน (1.อ.เปลื้อง บุญแก้ว 2.อ.วัฒนา  เต็มดี 3.อ.ชินีกาญจน์  อ้องหว่าง) 
- รวมจำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาโท  2 ท่าน (1.ผศ.อัจฉรา  นิยมเดชา 2.ผศ.ศิราณี  วงศ์กระจ่าง )
 
 
  1. คณะผู้บริหาร
  2. อาจารย์
  3. เจ้าหน้าที่

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์