รับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ งานประกวดไกพื้นเมืองไทยสวยงาม ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 "ชิงถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" ณ ลานจอดรถ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา 086-327-3769  สมัครผ่านระบบ Click!!!


 

Subcategories


 โครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต  :  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติฯ

ผลผลิต  :  ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์