hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

 

                  “รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม”

 

                  เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคม
                  พหุวัฒนธรรม

 

                  บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  นำสังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม

 

            “คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำด้านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 2564”

 

            เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์  จึงได้กำหนดพันธกิจ ๕ ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบของการดำเนินงาน ดังนี้      

                 1.  ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

                 2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

                 3.  บริการวิชาการและวิชาชีพ

                 4.  ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

                 5.  การบริหารและการจัดการ 

   

     

                  1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร

                  2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0

                  3.  บริการวิชาการวิชาชีพด้านการเกษตร ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

                  4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

                  5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

   

            

            

            

 

 

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์