“รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม”

 

                  เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคม
                  พหุวัฒนธรรม

 

                  บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  นำสังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม

 

            “คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำด้านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 2564”

 

            เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์  จึงได้กำหนดพันธกิจ ๕ ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบของการดำเนินงาน ดังนี้      

                 1.  ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

                 2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

                 3.  บริการวิชาการและวิชาชีพ

                 4.  ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

                 5.  การบริหารและการจัดการ 

   

     

                  1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร

                  2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0

                  3.  บริการวิชาการวิชาชีพด้านการเกษตร ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

                  4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

                  5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

   

            

            

            

 

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์