ชื่อหน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ตั้ง : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น 3 อาคารศิลปศาสตร์

          มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

ประวัติความเป็นมา

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       

             ปี พ.ศ.2549 ได้มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 คณะเกษตรศาสตร์นับเป็นส่วนราชการใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้นและมีการดำเนินงานได้อย่างมีเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรองศาสตราจารย์ เสาวนิต คูประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ และ ดร.จงรัก พลาศัย เป็นที่ปรึกษา การดำเนินงานในระยะแรกนั้น ได้ขอใช้อาคารโสตทัศนศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เป็นสำนักงานชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร์ และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หลังจากนั้นเริ่มดำเนินโครงการโดยการบรรจุอาจารย์ประจำ จำนวน 6 คน รวมทั้งมีการรับโอนอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2550 ได้มีมติแต่งตั้ง อาจารย์มงคล วชิรอำไพ ให้ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์คนแรก

 

          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะเกษตรศาสตร์แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตร เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยการรับโอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และในปี 2551 ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ และสัตว์ศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แปลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2549-2552 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยมี นายมงคล วชิรอำไพ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์คนแรก 

         

        เมื่อครบรอบการดำเนินงาน 1ปี จึงได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจึงได้กำหนดวันที่ 29มิถุนายน 2551 เป็นวันจัดงานสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  จึงถือวันที่ 29 มิถุนายน เป็นวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์นับตั้งแต่นั้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนั้น มีนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์ย้ายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บาโงตารง (โคกมะเขือ) บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 156 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเขือ จากกรมที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์แต่พื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามาจับจองเป็นพื้นที่ทำกิน  มหาวิทยาลัยจึงได้เข้าทำการเจรจา และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่กับราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายรอบจนทำให้ราษฎรบางส่วนยินดียกพื้นที่ให้กับทางมหาวิทยาลัย แต่ยังมีราษฎรบางส่วนที่ยังประสงค์จะเข้าทำกินในพื้นที่จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้จัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรสามารถเข้าทำกินจำนวน 20 ไร่ และยกพื้นที่ จำนวน 136 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าบริหารจัดการ หลังจากที่คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนโยบายให้ย้ายมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในปี พ.ศ. 2552  คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นได้เข้าทำการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ในขณะนั้นเป็นป่าเสม็ดและป่าสน จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อน คณะเกษตรศาสตร์จึงยังไม่พร้อมที่จะย้ายที่ตั้งมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงยังใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอนเช่นเดิมก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2553 การปรับพื้นที่เขตศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ เสร็จสมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์จึงย้ายสำนักงานคณะมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได้ขอใช้อาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต่อมาในวันที่  25 พฤษภาคม 2554 คณะเกษตรศาสตร์ได้ย้ายสำนักงานคณะฯ อีกครั้ง มาที่ ชั้น 3 อาคารคณะ    ศิลปศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนปัจจุบัน   (1 ต.ค. 2558-ปัจจุบัน) 

 

 

         

 

          

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์