คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์      

                                               เลขที่ 89 ตำบล โคกเคียน

                                               อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 96000

 

                       

          088-788-4457  

 

 

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์