escort manavgat manavgat escort seks hikaye sex hikaye sex porno en iyi canlı bahis siteleri etlik escort ankara escort Mecidiyeköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Şişli Escort Beylikdüzü Escort
şişli escort şirinevler escort
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
งานบุคคลากร

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
          - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน         

     - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน


เอกสารสัญญาจ้าง


          - ขั้นตอนการตรวจสัญญาต่างๆ ของบุคลากร
          - ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง
          - สัญญาว่าจ้างลูกจ้าง ม.นราธิวาสฯ
          - สัญญาว่าจ้างลูกจ้างโครงการ ม.นราธิวาสฯ
          - สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)
          - สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 4 ปี) 
 


เอกสารการลาศึกษาต่อ
* ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ        

        - ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ        

        - สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภายในประเทศ        

        - แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ        

        - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ        

        - แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย         

        - แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)        

        - แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)        

        - แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ

* ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  
        - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ        

        - ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ        

        - สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ        

        - แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ        

        - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ        

        - แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย        

        - แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)        

        - แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

        - แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ


 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

         - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         

         - ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557         

         - ว่าด้วย พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗         

         - ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗


 

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์