สำนักงานคณบดี

 

  •  งานการเงิน
  •  งานบัญชี
  •  งานสารบรรณ
  •  งานอาคารสถานที่
  •  งานธุรการ
  •  งานยานพาหนะ
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์