ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

  •  งานอาจารย์ที่ปรึกษา
  •  งานแนะแนว
  •  งานกิจกรรมนักศึกษา
  •  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  •  งานสวัสดิการนักศึกษา
  •  งานธุรการฝ่าย

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์