ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

  โปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม

 1. Mendeley  (freeware)
 2. EndNote   (shareware)

  ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย

 1. Google  Scholar
 2. Science  Direct
 3. Thai Digital  Collection
 4. The ChulalongKorn University Intellectual Repository (CUIR)
 5. Thammasat University Digital Collections
 6. Dspace
 7. Digital Research Information Center
 8. Thai Ed Research
 9. Thai Journal Citation Index Center

  ฐานข้อมูลหนังสือทางด้านการเกษตร

 1. Gale Pages
 2. Ramkhamhaeng University

 

 

 

 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์